جستجو در سایت

مطالعات ترمینال 03

2041 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات  ترمینال 03

213 صفحه فایل Word


فصل اول:مطالعات پایه 1
1-1 شناخت موضوع و طرح مسئله 2
1-2 هدف از انتخاب موضوع 2
1-3 ضرورت و اهمیت موضوع 3
1-4 تاریخچه و قوانین 3
1-5 مبانی نظری 5
1-5-1 ایده و روند طراحی 5
1-5-2 فضای پیر امون و پیر امون فضا 5
1-5-3 فضا نموداری از هستی: 6
1-5-4  بیان معمارانه ی سازه و سازگاری 7
1-5-5 سیری از ماده به روح ، عامل مشترک معماری ایرانی 7
1-5-6 افق ، پیوند زمین و آسمان 8
1-5-7 از مفاهیم ذهنی تا طراحی 9
1-5-8 اقلیم کویری با معماری کهن 10
فصل دوم: مطالعات معماری 12
2-1 تعاریف پایه 13
2-2 انواع پایانه های مسافری جاده ای 17
2-2-1 انواع گونه بندی پایانه ها 17
2-2-1-1 انواع پایانه از نظر حوزه عملیات 17
2-2-1-2 انواع پایانه از نظر نوع مالکیت 18
2-2-1-3 انواع پایانه ها از نظر الگوهای قابل استفاده در طراحی 18

2-2-1-4 انواع پایانه از نظر عملکرد 24
2-3 انواع پایانه از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا (عملکرد) 26
2-4 فضای پایانه و خودروی طرح 30
2-4-1 سکوها 31
2-4-2 سالن ها 34
2-4-3 امور اداری، انتظامی و شرکت های حمل و نقل 34
2-4-4 خدمات رفاهی مسافرین 36
2-4-5 خدمات جانبی خودروها 37
2-4-6 خدمات رفاهی رانندگان 38
2-4-7 فضاهای باز و دسترسی ها 39
2-4-8 پارکینگ ها 40
2-4-9 تاسیسات زیربنایی 40
2-5 خودروی طرح 41
2-6 معیارهای مکان یابی پایانه های مسافری 43
2-7 برنامه ریزی کالبدی 44
2-7-1 سطوح ارائه خدمات 45
2-7-2 سیاست های کلی در طراحی و مکان یابی پایانه ها 45
2-7-3 برنامه ریزی فیزیکی پایانه های مسافری 46
2-8 برنامه ریزی فیزیکی پایانه های مسافری متمرکز 47
2-9 فضاهای موجود 48
2-10 انواع توقفگاه های خودروهای طرح: 53

2-11 معیارهای فنی طراحی انواع پایانه 63
2-11-1 معیارهای فنی عمومی طراحی انواع پایانه 64
2-11-1-1 بستر طرح 64
2-11-1-2 بستر طبیعی طرح 65
2-11-1-2-1 عوامل اقلیمی 65
2-11-1-2-2 بستر جغرافیایی 67
2-11-1-3 بستر مصنوع طرح 71
2-11-1-3-1 سیمای شهر 71
2-11-1-3-2 عناصر کیفی شهر 72
2-11-1-4 بستر اجتماعی و فرهنگی 73
2-11-2 کالبد پایانه 75
2-11-2-1 طراحی معماری 75
2-11-2-1-1 مولفه های عملکردی 75
2-11-2-1-2 مولفه های تجربی-زیبایی شناختی 76
2-11-3 ملاحظات طراحی سازه پایانه ها 77
2-11-3-1 آیین نامه ها و دستورالعمل های طراحی مرتبط 78
2-11-3-2 مباحث بارگذاری 79
2-11-3-3 مباحث انتخاب سیستم سازه ای مناسب 80
2-11-3-4 مباحث پیکربندی مناسب سازه ای 81
2-11-3-5 مباحث ویژه طراحی سازه ای 83
2-11-3-6 مباحث ویژه طراحی شالوده 85
2-11-4 تاسیسات 86
2-11-4-1 مباحث تاسیسات مکانیکی 86

2-11-4-2 مباحث تاسیسات الکتریکی 87
2-11-5 ایمنی 89
2-11-6 مسائل زیست محیطی 90
2-11-7 ارتقای کیفیت فضایی پایانه 92
2-12 معیارهای فنی خاص طراحی انواع پایانه 95
2-12-1 پایانه های متمرکز 96
2-13 میزان حمل و نقل مسافر در کشور 120
2-14 بررسی سیستم های ورود وخروج مسافر 121
2-15 فضایابی براساس مشخص نمودن نیازهای مسافران 125
2-16 استاندارد ها 127
2-17 قوانین، مقررات و استانداردها 133
2-18 تجزیه و تحلیل نمونه ها 135
2-18-1 تجزیه و تحلیل نمونه های داخلی 135
2-18-1-1 ترمینال زنجان 135
2-18-1-2 ترمینال جنوب تهران 137
2-18-2 تجزیه و تحلیل نمونه های خارجی 139
2-18-2-1ترمینال گوتنبرگ سوئد 139
2-18-2-2 ترمینال مرکزی چارلوت کارولینای شمالی 141
فصل سوم: مطالعات بستر طرح 144
3-1 شناخت  بستر  طرح  در مقیا س   145
3-2 شرایط کالبدی شهر قم 146

3-3 پیشینه ی تاریخی 147
3-4  قم در دوره معاصر 149
3-5 قم کانون انقلاب اسلامی 150
3- 6  قم و جنبه زیارتی آن 150
3-7 شناخت و تحلیل وضع موجود 153
3-8  بررسی اقلیمی شهر قم 157
3-8-1 باد 157
3–8–2 دما و رطوبت هوا 159
3–8–3 بارندگی 161
3 - 9 انتخاب جهت مناسب 161
3- 10 موقعیت جغرافیایی 162
3- 11 توپوگرافی استان قم 164
3 - 12 ناهمواری‌های استان 164
3- 13 آب های استان قم 167
3- 14 مخاطرات طبیعی استان 169
3–14–1 سیل 169
3–14–2 زلزله 170
3- 15 فضای سبز 171
3- 16 فضای عمومی 172
3–16–1 آب 172
3– 16– 2 معابر محافظت شده 173

3- 17 زبان و نژاد 173
3- 18 امکانات فرهنگى، تفریحى 173
3–18–1 کتابخانه 173
3–18–2 مطبوعات 174
3–18–3 سینما 174
3–18– 4 پارک 174
3–18–5 اماکن ورزشى 175
3 - 19 شغل و اقتصاد در استان 175
3- 20 تقسیمات سیاسی 176
3- 21 معماری بومی 177
3-21-1‌ بافت  شهری 177
3-21-1 معماری ابنیه 177
3-22 نحوه شکل گیری شهر قم و محلات 178
3- 23 سیمای شهری قم 180
3-24 ویژگی معماری قدیم شهر قم 181
3-24-1 کاروانسراها 184
3-24-1-1 کاروانسراهای مدور 184
3-24-1-2 کاروانسراهای دوایوانی 185
3-24-1-3 کاروانسرا با تالار ستون دار 185
3-24-1-4 کاروانسراهای چهارایوانی 185
3-24-1-5 کاروانسرا، با پلان متفرقه 185

3- 25 ویژگی معماری معاصر شهر قم 186
3- 26 پهنه‌بندی بافت شهر 186
3-26-1 بافت شهر ارگانیک (متناظر با بافت تاریخی) 187
3-26-2 بافت شهری نیمه منظم (متناظر با بافت میانی) 187
3-26-3 بافت منظم تغییر شکل یافته 188
3-26-4 بافت جدید شهری حاشیه‌ای (بافت شهری منظم) 188
3- 27 ویژگیهای جمعیّتی 188
3-27-1جمعیت در استان 188
3-27-2 ساخت سنی جمعیت استان قم 189
3-27-3 جمعیت شهر قم 189
3-28 مهاجرت 190
3-28-1 مهاجرت‌پذیری 190
3-29 مطالعات آماری زائرین قم 191
3-30 موقعیت سایت مورد نظر 192
3-31 تجزیه و تحلیل سایت 193
3-31-1 همجواری 193
3-31-2 بررسی دسترسی ها 194
3-31-3 جهت وزش باد 195
فصل چهارم: طرح نهایی 196
4-1 آلترناتیوها 197
4-1-1 آلترناتیو شماره 1 197

4-1-2 آلترناتیو شماره 2 198
4-1-3 آلترناتیو شماره 3 199
4-2 طرح پیشنهادی 200
 

شکل 2-1 پایانه تک بنایی متمرکز 20
شکل2-2 پایانه تک بنایی شعاعی 20
شکل2-3 پایانه تک بنایی خطی 21
شکل2-4 پایانه چند بنایی خطی 22
شکل2-5 پایانه چند بنایی متمرکز 23
شکل 2-6 پایانه چند بنایی شعاعی 24
شکل2-7 الگوی سکوی خطی 32
شکل2-8 الگوی سکوی دندانه دار 32
شکل2-9 الگوی سکوی زاویه دار 33
شکل2-10 الگوی سکوی میان گذر 33
شکل2-11 ابعاد مسیر گردشی سواری تیپ 41
شکل2-12 ابعاد مسیر گردشی اتوبوس تیپ 42
شکل2-13 ابعاد مسیر گردشی مینی بوس 42
شکل 2-14 دیاگرام ارتباطی فضاها و بخش های مختلف در یک پایانه متمرکز 48
شکل 2-15 دیاگرام ارتباطی فضاها و بخش های داخلی کالبد پایانه متمرکز 48
شکل2-16 پارکینگ 45 درجه خودروهای طرح نوع 1 53
شکل2-17 پارکینگ 45 درجه خودروهای طرح نوع 2 54
شکل2-18 پارکینگ 60 درجه خودروهای طرح نوع 2 55
شکل2-19 پارکینگ 90 درجه خودروهای طرح 56
شکل2-20 الگوی پارکینگ موقت 45درجه میان گذار خودروهای طرح 56
شکل2-21 الگوی پارکینگ موقت 45درجه خودروهای طرح 57
شکل2-22 الگوی پارکینگ 90درجه خودروهای سواری 57
شکل2-23 الگوی پارکینگ 45 درجه خودروهای سواری 58
شکل2-24 الگوی پارکینگ 60 درجه خودروهای سواری 58
شکل2-25 الگوی سکوی میان گذار خطی با زاویه 60 درجه 59
شکل2-26 الگوی سکوی میان گذار خطی با زاویه 30 درجه 59
شکل2-27 الگوی سکوی زاویه دار با زاویه 45 درجه 60
شکل2-28 الگوی سکوی زاویه دار با حاشیه 61
شکل2-29 الگوی سکوی طرح دایره ای 62
شکل2-30 الگوی سکوی دندانه دار 62
شکل2-31 غرفه فروش بلیت 103
شکل2-32 الگوی پیشنهادی برای سالن فروش بلیت و مسیر صف بندی 103

شکل2-33 سالن انتظار و دروازه خروجی 108
شکل2-34 میزان حمل و نقل مسافر در کشور 120
شکل 2-35 121
شکل 2-36 121
شکل 2-37   122
شکل 2-38 122
شکل 2-39 123
شکل 2-40 123
شکل 2-41 124
شکل2-42 استاندارهای فرد پیاده 128
شکل2-43 استانداردهای چرخ‌دستی حمل بار 129
شکل2-44 استاندارد اتوبوسهای برون‌شهری و درون‌شهری 130
شکل2-45 ابعاد و اندازه انواع سکوی پهلوگیری اتوبوسهای برون‌شهری 131
شکل2-46 سکوی پهلو گیری مدور 132
شکل2-47 فضای پارکینگ 132
شکل2-48 سکوی پهلوگیری اتوبوسهای برون‌شهری 133
شکل2-49 قرارگیری و اندازه‌ها 134
شکل2-50 ترمینال جنوب تهران 137
شکل3-1 نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران به تفکیک استان 145
شکل3-2 شناخت بسترطرح درمقیاس شهری 154
شکل3-3 بررسی گلبادها درماه های مختلف سال 156
شکل3- 4 نموداربارش ودمای ماهانه ی شهرقم 158
شکل3-5 میانگین سالانه دمای استان قم 159
شکل3-6 میانگین بارش سالانه 195
شکل3-7 مقدار بارندگی سالیانه استان طی سال های 1379 – 1365 161
شکل3-8 جهت گیری مناسب ساختمان باتوجه به نقاله ی خورشیدی 162
شکل3-9 نقشه ی ناهمواریهای استان 164
شکل3-10 برش جنوبی شمالی استان درامتداد خط الف- ب 166
شکل3-11 رودخانه ی قمرود 167
شکل3-12 مناطق سیل گیر و سیل خیز استان قم 169
شکل3-13 گسل های اطراف شهر قم 170
شکل 3-14 نحوه تشکیل محله های شهر قم در مسیر شبکه راه های ارتباطی 178

شکل 3-15 کاروانسراهای قدیم شهر قم 184
شکل 3-16 آمارزایرین براساس گزارش ستادتسهیلات زایرین درسال 1383 191
شکل 3-17 هیستوگرام زایرین مسجدجمکران درروزهای هفته 191
شکل 3-18 192
شکل 3-19 193
شکل 3-20 194
شکل 3-21 195
شکل 4-1 197
شکل 4-2 198
شکل 4-3 199
 
جدول 2-1دوره حضورمسافر و وسیله نقلیه درپایانه های مسافری بین شهری 47
جدول 2-2 لیست نام، تعداد، سرانه و مساحت فضاهای مورد نیاز 49
 
دیاگرام 2-1 مسافران ورودی و استقبال کنندگان 126
دیاگرام 2-2 مسافران خروجی و مشایعت‌کنندگان 126
دیاگرام 2-3 گروه ارائه کنندگان خدمات 126
دیاگرام 2-4 فضاهای مورد نیاز غرفه تعاونی 126
دیاگرام 2-5 بخش نگهداری و سرویس اتوبوسهای برون‌شهری و ارتباط آنها 126
دیاگرام 2-6 میهمانسرای رانندگان 127
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 8.64 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری ترمینال 03,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری ،120 عنوان رساله معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه