جستجو در سایت

مطالعات مرکز آب درمانی سرعین

2220 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات  مرکز آب درمانی سرعین

139 صفحه فایل Word

فهرست مطالب
  فهرست                                                                                                                      صفحه
فصل اول : کلیات
1-1: مقدمه                                                                                                                                    1        
1-2: تعریف طرح 3
1-3:دلایل انتخاب طرح                                                                                                                      4     
1-3-1: هدف طرح                                                                                                                           4
1-3-2: اهمیت و ضرورت ابدرمانی                                                                                                       4 
فصل دوم : مطالعات (توریسم و اکوتوریسم وآبدر مانی واصول ومبانی نظری )                                                               5
قسمت اول : الف - مطالعات توریسم و اکوتوریسم 5
2-1-1: توریسم در ایران: 5
2-1- 2:اکوتوریسم (Eco Tourism) 6
2-1- 2:الف- عرصه طبیعت گردی (اکوتوریسم) در استان اردبیل 6
2-1-2:ب- توریسم آبهای معدنی و آبهای گرم: 7
2-1- 2:ب- 1-توریسم آب معدنی در استان اردبیل 7
قسمت دوم : مطالعات در مورد آبدرمانی 8
2-2-1:تاریخچه   آبدرمانی 8
2-2- 1-الف:تاریخچه درمان با اب در جهان: 8
2-2-1-ب: تاریخچه درمان با اب در ایران: 10
2-2-2:خصوصیات  آب و خواص درمانی آن 10
2-2-2-1: خصوصیات فیزیکی آب و خواص درمانی آن 10
2-2-2-2:روشهای هیدروترابی  فیزیکی بشرح زیر می باشد 11
2-2-2-3:آب   سرد 12
2-2-2-4:آبگرم 13
2-2-2-5:رادیواکتیو 14
2-2-2-6:شنا 14
2-2-2-7:هیدروترابی 15
2-2-3-خصوصیات شیمیایی و خواص درمانی آن 15
2-2-3-1:نمک  طعام 15
2-2-3-2:بتاسیم 15
2-2-3-3:گاز کربنیک 16
2-2-3-4:سولفات 16
2-2-3-5:کادمیوم 17
2-2-3-6:سرب 17
2-2-3-7:بیکربنات 18
2-2-3-8:آهن 18
2-2-3-9:کلسیم 18
2-2-3-10:ترکیبات کلر 18
2-2-3-11:سایرموا دمعد  نی 19
2-2-4-انواع آب معدنی 19
2-2-5 -منشا آبهای معدنی : 20
قسمت سوم: اصول ومبانی نظری و فاکتور های تئوری در طراحی 21
2-3- الف  : اصول و مبانی نظری 21
 2-3-ب:  فاکتورهای تئوری در طراحی 22
2-3- ب-1: حجم کلی 22
2-3- ب2 :فضای داخلی 26
2-3- ب3:فضای خارجی 27
فصل سوم: استانداردها– شرایط و ابعادو برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی 29
قسمت اول: استانداردها و شرایط وابعاد 29
3-1-1:مشخصات فضایی و معماری 29
3-1-2:انواع استخرها 29
3-1-:3طراحی معماری استخر 30
3-1-4:اندازه و ظرفیت استخرها 31
3-1-5:تعیین دبی آب سیر کولاسیون استخر: 32
3-1-6:گردش آب جکوزی وحوض آبسرد 33
3-1-7:انواع سونا 34
3-1-8:گرمایش  فضاهای جانبی 35
3-1-9:تهویه فضاهای استخر آبدرمانی 35
3-1-10:ورودیهای استخر 37
3-1-11:ضد عفونی 38
3-1-12:کلرزنی 38
3-1-13:کنترل کاهش آب 39
3-1-14:جلوگیری از باشیدگی آب 39
3-1-15:معیارها، آیین نامه ها و ضوابط و پیشنهادات آب گرم بیله درق 40
3-1-16:  ضوابط در طراحی استخر 40
3-1-17:روشهای  درمان 41
3-1-18: تاسیسات استخر 43
3-1-19: سیستمهای گرمایش با آب و تقسیم بندی آنها 44
3-1-20:شرایط محیطی طرح 45
3-1-21:شرایط اجتماعی 45
3-1-22:عناصر مختلف آبدرمانی 49
قسمت دوم   : برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی 53
3-2-1:برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی آبدرمانی بیله درق 53
3-2-2:امکانات مورد نیاز مجموعه: 54
3-2-3: بررسی روابط و استانداردها (برنامه ریزی فیزیکی) 54
3- 2-4: ساختمان آبدرمانی: 55
3-2 -5:قسمتهای وابسته استخر در طراحی آبدرمانی 55
3-2-6:فضاهای مجتمع آب درمانی 58
3-2 -7:امکانات و محدودیتهای زمین طرح: 60
3-2 -8:ویژگیهای فنی سازه طرح پیشنهادی 61
3-2 – 9:مصالح 62
فصل چهارم: مصادیق- نمونه های داخلی وخارجی 62
قسمت اول :  بررسی اجمالی مراکز آب درمانی در کشورهای مختلف 62
4-1- 1 -آبهای معدنی جهان 63
4-1- 2- فرانسه 63
4-1- 3 :ژاپن 63
4-1- 4: آمریکا 65
4-1- 5 :ایسلند 65
4-1- 6:خلاصه بررسی مراکز آبدرمانی 65
4-1-7 :نظریه  ایجاد مراکز آب درمانی 65
قسمت دوم :  بررسی کلی  نمونه های خارجی آبدرمانی 66
4-2-1 مجموعه آبدرمانی کالدا Galdea 66
4-2-2: مجموعه آب درمانی بادبادن در آلمان 73
قسمت سوم  :  آبهای معدنی استان اردبیل 77
4-3-1:آبهای معدنی استان اردبیل 77
4-3-2:عناوین چشمه های آب معدنی شناسایی شده در استان اردبیل 78
قسمت چهارم :  آبهای معدنی شهر توریستی سرعین 82
4-4-1- آبگرم قره سو 82
4-4-2: آب گرم ساری سو 82
4-4-3 :آب گرم گامیش گولی 82
4-4-4:آب گرم ژنرال 83
4-4-5: آبهای گرم پهن لی 83
4-4-6:آب گرم یئل سویی 83
4-4-7: آب گرم بش باجیلار 83
4-4-8: مجتمع آب درمانی سبلان               84
4-4-9: مجتمع آبدرمانی شابیل 87
4-4-10:مجتمع آبدرمانی سردابه 92
فصل پنجم: تحلیل سایت                                                                                                          94                                                                                                                                                                                                                                                          
5-1:   تحلیل سایت 94
5-2:دلایل انتخاب سایت پروژه بیله درق                                                                    94
5-3: چشمه های معدنی ویلا درق (ویله دره) 95
5-4: بررسی سایت پلان مجتمع پیشنهادی                                                                  98
5-5: بررسی سایت ازدیدگاه اقــــلیم:                                                                        99
5-6: سایت پیشنهادی در طرح تفصیلی روستای بیله درق                                                             100      
5-7: دلایل انتخاب سایت پیشنهادی                                                                        100 
5-8: شیب و توپوگرافی زمین سایت 103
5-9:امکان ورود ، توزیع و نفوذ به سایت پیشنهادی                                                        103
5-10: دید و منظر                                                                                             103
فهرست جداول                                                                                           صفحه
جدول شماره(2-1) اکوتوریسم دراستان اردبیل
جدول شماره (3-1)سرانه به ازای هرشناگر به مترمربع                           32
جدول شماره (3-2) روشنایی 46
جدول شماره (3-3) برنامه ریزی فیزیکی مجموعه ابدرمانی 56
جدول شماره (3-4) فضای اداری و خدماتی 57
جدول شماره (3-5) فضای اقامتی                                                                         58 
جدول شماره (4-1)آبهای معدنی اردبیل وسرعین 78
جدول شماره (4-2) آبهای معدنی مشکین شهر   79
جدول شماره (4-3)آبهای معدنی نیر 80
جدول شماره (4-4) آبهای معدنی کوثر- خلخال-هشتچین   80
جدول شماره (4-5) آبهای معدنی نمین 81
جدول شماره (4-6)جدول مشخصات آبهای معدنی استان اردبیل                                       81 
جدول شماره (4-7)برنامه ریزی فیزیکی مجموعه آّبدرمانی شابیل (طبقه همکف)                   90 
جدول شماره (4-8)برنامه ریزی فیزیکی مجموعه آّبدرمانی شابیل (طبقه اول)                      91 
جدول شماره (4-8)برنامه ریزی فیزیکی مجموعه آّبدرمانی شابیل (زیرزمین)                      92 
جدول شماره (4-10) جدول چکیده اطلاعات ارقامی وآماری چشمه آبگرم سردابه                  92  


فهرست تصاویر                                                                                          صفحه
تصویر (2-1) تصویر موج آب                                             23
تصویر (2-2)  تصویر موج آب 23
تصویر (2-3) تصویر سایت مورد نظر                     23
تصویر (2-4) تصویر طرح  پیشنهادی 23
تصویر (2-5) تصویر طرح پیشنهادی 24
تصویر (2-6)طرح پیشنهادی ورودی مجتمع اب درمانی 25
تصویر (2-7) تصویر  طرح پیشنهادی برای نور گیر منحنی سقف مجتمع آبدرمانی   25
تصویر (2-8) تصویر  لایه های زمین را نشان میدهد که بصورت لایه ای روی هم افتاده اند 26
 تصویر (2-9) تصاویرزیر  مراحل مختلف در طراحی ومعماری( الهام گرفته از موج آب)                      27
تصویر(3-1) نمایی از استخر(شابیل )                           31
تصویر(3-2)نمایی از استخر  (سبلان) 31
تصویر (3-3)محل دریچه های ورود و خروج 32
 تصویر (4-1)تصاویر مختلف از فضای داخلی   آب درمانی 64
مجموعه آبدرمانی کالدا                                                                        66Galdeaتصویر(4-2)
تصویر (4-3)مجموعه آبدرمانی کالدا نمای خارجی کالدا     70
تصویر (4-4)مجموعه آبدرمانی کالدا نمای دیگر 70
تصویر (4-5)پلان طبقه ترازاول کالدا 71
 تصویر  (4-2)  پلان تراز  دوم کالدا                                             72
تصویر   (4-6)   پلان ترازسوم کالدا 72
تصویر (4-7)مجموعه آبدرمانی کالدا فضای جانبی آن 73
تصویر (4-8)مجموعه آبدرمانی بادن بادن تصویر ایزومتریک 73
تصویر( 4-9)مجموعه آبدرمانی بادن بادن تصاویر مختلف از فضای مختلف آب درمانی 74
تصویر (4-10)مجموعه آبدرمانی بادن بادن تصاویر مختلف از فضای خارجی وداخلی آب درمانی 75
تصویر (4-11)تصاویر مختلف از فضای داخلی   آب درمانی         76
تصویر (4-12)مجموعه مجتمع آب درمانی سبلان 84
تصویر (4-13)مجموعه آب درمانی سبلان (رختکن و  سونا)                             85
تصویر (4-14)مجموعه آب درمانی سبلان( سالن اصلی  استخرواستخر اب سرد)                               86 
تصویر (4-15)سالن فیزیو تراپی 86
تصویر (4-16) سایت پلان مجتمع آبدرمانی شابیل 88
تصویر (4-17)مجتمع آبدرمانی شابیل طبقه اول                     88
تصویر (4-18) (( پرسپکتیو )                             89
تصویر (4-19) (( رستوران )) 89
تصویر (4-20) مجتمع آبدرمانی شابیل (( جکوزی ))         89
تصویر (4-21) (( دوشهای عمومی )) 89
تصویر (4-22)مجتمع آبدرمانی شابیل   (( استخر ))         90
تصویر (4-23) (( استخر ))           90
تصویر (4-24)   پلان آبدر مانی سردابه 93
تصویر (4-25)   پلان بام 93
تصویر (4-26) مقطع پروفیل عرضی از  گرافیک سایت 94
تصویر (5-1)سالن استخر بعدازآبگیری(تابستان) 96
تصویر (5-2) سالن استخر قبل از آبگیری (زمستان) 96
تصویر (5-3)نمایی از روستای بیله درق 97
تصویر (5-4) سایت پلان مجموعه 97
تصویر (5-6):تاثیرباد غالب بر سایت پیشنهادی 99
تصویر (5-7) دسترسیهای سایت پیاده وسواره 101
تصویر (5-8) نماهای مختلف از سایت پلان مجتمع نقشه آبدرمانی(پیشنهادی) 101
تصویر  (5-9)   مجتمع نقشه آبدرمانی  دسترسیهای سایت پلان 102
تصویر (5-10)تصویر کلی از دید ومنظر رو به جنوب و محل سایت پیشنهادی 103
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 15.6 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری مرکز آب درمانی سرعین,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری ،120 عنوان رساله معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه